สืบค้นระบบจักรวาล : Mission to Universe [หน้า 2/2]

 
   สืบค้นระบบจักรวาล : Mission to Universe [หน้า 2/2]
 
 
สสารที่บรรจุอยู่ในจักรวาล

Cosmic background radiation ของยุคต้นจักรวาล ถูกแพร่ออกจากบริเวณซึ่ง
เต็มไปด้วยอันตราย จาก Ionized plasma การปรากฎจักรวาลในอดีต มีอุณหภูมิ
น้อยกว่า 2,967 kelvin ซึ่งเป็นอุณหภูมิ Protons และ Electrons รวมตัวกันสร้าง
Neutral hydrogen ยอมให้ Protons กระดอนออกสู่อวกาศ โดยไม่กระเจิงเป็น
การเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เมื่อ 13.7 ล้านปี

มองเห็นได้อย่างพุ่งพล่าน เป็นเงารางๆ ระดับ Microwave light ดังนั้นจึงมีความ
อ่อนแอลง จากสนามแรงโน้มถ่วง (Gravitational) ซึ่งถูกแกว่งตัว ขึ้นๆลงๆด้วย
เวลาที่ยาวนานมาก

Photons จึงสาบสูญหายไปใน แอ่งศักยภาพสนามแรงโน้มถ่วง (Gravitational potential wells) ในขณะเดียวกัน สนามแรงโน้มถ่วง มีอัตราพลังงานไหลเข้ามา
เพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มๆ Photons เกิดการสูญเสียพลังงาน จึงตะกายออกนอก จากแอ่ง
ศักยภาพสนามแรงโน้มถ่วง

ซึ่งถ้าจักรวาลแบนราบและถูกครอบงำโดยสสารมืด (ซึ่งขัดแย้งกัน) ปฎิกิริยาทั้ง
สองต้องถูกเพิกถอน และสสารที่มาพร้อมกับเส้นทาง Photons จะไม่มีผลกระทบ
ต่อสนามแรงโน้มถ่วง

ถ้าสสารมืด จมลึกอยู่ใน แอ่งศักยภาพสนามแรงโน้มถ่วง และเสื่อมลงตามเวลา
ซึ่งความเป็นจริง Photon อาจจมลึกและตะกายขึ้นมาอยู่ส่วนที่ตื้น ของขอบแอ่ง

การเชื่อมโยงมีผลในพลังงาน Photon เบาบางจากเส้นทางที่ยาวนาน ซึ่งบางกรณี
Photon อาจแฝงอยู่ในพื้นที่ ความหนาแน่นต่ำ (Low density region) มีลักษณะ
เป็นแนวสูง หรือเป็นเนิน (Hill) เมื่อสูญเสียพลังงานจึงตกลง บริเวณส่วนตื้น และ
ตะกายขึ้นมาอีกจากผลกระทบ

Photons และ Neutrinos (มีความเร็วใกล้แสง มองไม่เห็น) มีนัยว่าเป็นอนุภาคที่
สนับสนุน ความหนาแน่นของพลังงาน ทั้งหมดในจักรวาล เพราะการสนับสนุน
ดังกล่าว ศักยภาพของสนามแรงโน้มถ่วง จึงแกว่งตัวขึ้นลง

อำนาจการแกว่งตัว มีมุมที่เล็กกว่า 2 องศา แต่ เป็นอัตราส่วนที่ใหญ่ของความ
หนาแน่น พลังงาน Photon สู่ความหนาแน่นของสสาร ทั้งหมดจึงมีบทบาทต่อการ
แผ่รังสี ตลอดยุคอย่างทรงพลัง (Higher amplitude) ทำให้อุณหภูมิแกว่งตัวได้ (Temperature fluctuations)
 
 
Electron-neutrino
 
 
An all-sky Maps of the Cosmos
 
 
เหตุผลที่ต้องรอข้อสรุป เรื่องจักรวาล

หลายประเด็นเป็นข้อมูล แต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะ จากผลการสำรวจ ต้องนำ
ข้อมูลเข้าสู่ขบวนการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ว่าอธิบายได้สอดคล้องกันเพียงใด
ระหว่างสมการทางฟิสิกส์ และรายละเอียดจากการค้นพบจริง

ซึ่งไม่ง่ายนักต่อการขยายความสู่การยอมรับ หากไม่ประจักษ์แจ้ง ขบวนการดัง
กล่าวอาจไม่ยุติง่าย เมื่อยังมีข้อสงสัย อาจต้องคิดทฤษฎีมารองรับเพิ่ม หรือต้อง
ใช้ข้อมูลเพิ่มจากการสำรวจในครั้งต่อไป

เพราะฉะนั้นจะใช้เวลา เนื่องจากความสงสัยและคำถามอยู่ในจักรวาล ที่ไกลออก
ไป 14 พันล้านปีแสง และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 13.7 พันล้านปี
ซึ่งเกิดก่อนเรื่องใดๆ ทั้งหมด
 
 
Central field of gravity (เส้นทางอนุภาควิ่งชนรวมตัวกันกัน ในสนามแรงโน้ม)
 
 
อนุภาค Quark และ Gluon โครงสร้างของ Nucleon เป็นอนุภาคเก่าแก่ยุคแรกของจักรวาล
 
 
 
References :

The National Aeronautics and Space Administration -NASA
The International Max-Planck Research School on Astrophysics
CERN Neutrinos to Gran Sasso (CNGS)
The Wilkinson Microwave Anisotropy Probe and associated
CMAP, Ecole Polytechnique, CNRS France
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น